Information fra havnebestyrelsen december 2019.

Status for økonomien.

Gæsteindtægterne for i år bliver bedre end forventet. Indtil nu er der betalt kr. 833.000.

Havnefesten gav en indtægt på 155.000.

Da tilsandingen af havnen har været væsentlig mindre en tidligere år, har der stort set ikke været behov for uddybning.

Skurbyen.

Lovliggørelse af alle skure inkl. masteskur er modtaget. Ibrugtagningstilladelse for miljøstation er modtaget.

Skurbyen er tidligere opmålt og registreret i BBR.

Med henblik på forbedret sikkerhed – f.eks. ved behov for tilkaldelse af beredskab m.m. – skal alle skure have påsat et hus nr.

Der indkøbes pæne messingnumre.

Der er pt. Ingen ledige skure.

Det blev vedtaget at tilrette Skurbyreglementet med følgende tilføjelse:

”Ved død kan lejeaftalen på skur og/eller skur plads overtages af efterlevende ægtefælle eller børn, hvis den tilhørende båd overtages. Privatejede skure købes af Havnen til gældende takst.”

Reglement for skure tilrettes i overensstemmelse hermed inkl. hjemmesiden.

Sandflytning.

Permanent ansøgning om tilladelse til flytning af sand fra vest stranden er afsendt til Kystdirektoratet. Svar modtaget med afslag – konsulent Stig Helmig kører videre med sagen.

Nyt fra havnefogeden.

Havnefogeden har været på studietur til Køge Havn for yderligere information og inspiration om Beas.

Der arbejdes intenst med implementering af Beas.

Platform ved Vinterbadernes hjertestarter er etableret.

Lager til materialer er etableret mellem 2 skure.

Ventilationsanlægget i dametoilettet færdigmeldt.

Vindskeder på Fiskehuset er malet og der er bestilt tømrer til udskiftning af rådne vinduer i toiletbygningen.

Den nye traktor fungerer fint.

Strategimøde

Mødet udsættes til 15. januar 2020.