VEDTÆGTER FOR FONDEN HORNBÆK HAVN ( maj 2017)


§ 1
1. Fonden Hornbæk Havn er en fond, hvis formål er, som ejer at drive og bevare Hornbæk Havn som havn og rekreativt område.
2. Fondens hjemsted er Helsingør Kommunen.
3. Fonden er stiftet af den selvejende institution ”Hornbæk Havn”
4. Fondens grundkapital består af alle havnens anlæg med bygninger.
5. Fondens øvrige formue består ved stiftelsen af overtagne kontante midler, fordringer, inventar, løsøre og driftsmateriel.

§ 2
1. Fonden Hornbæk Havn ledes af en bestyrelse, der varetager fondens anliggender.
2. Bestyrelsen virker i det hele som forretningsfører for havnen.
3. Bestyrelsen kan dog kun foretage salg og pantsætning af fast ejendom med Helsingør Byråds samtykke.

§ 3

1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der sammensættes således:
2. a) Byrådet for Helsingør Kommune udpeger 2 medlemmer for 4 år (svarende til byrådsperioden)
3. b) Hornbæk Bådeklub udpeger 1 medlem for 2 år
4. c) Hornbæk Havneforening og fritidsfiskerne udpeger sammen 1 medlem for 2 år
5. d) Havnens handlende med lejekontrakt udpeger 1 medlem for 2 år
6. e) Fondens bestyrelse udpeger 2 medlemmer blandt Havnes brugere og interesserede medborgere for 2 år
7. For at undgå at alle udpegede brugere afgår samtidig, udpeges det under d og det ene af de under e udpegede medlemmer første gang for 1. år.
8. Havnebestyrelsen skal hvert år inden udgangen af valgperioden opfordre de under b, c, og d, nævnte organisationer til at bekræfte hvem de lovligt har udpeget til havnebestyrelsen.
9. Modtager Havnebestyrelsen ikke meddelelse om nyt medlem forbliver det tidligere udpegede medlem i bestyrelsen.
Såfremt en eller flere af de nævnte organisationer måtte ophøre bestemmer Fondens bestyrelse hvorledes der skal forholdes.


§ 4
1. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af fonden i alle forhold.

§ 5
1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær hvert år pr. 1/1.
2. Formanden har ansvaret for fondens arkiv, kassebeholdning, alle ind- og udbetalinger og at der føres en forhandlings protokol over alle bestyrelsesmøder.
3. Bestyrelsen har ret til udenfor bestyrelsen at rekvirere hjælp til bogføring og sekretærarbejde hos anden sagkyndig.
4. Dette kan aflønnes.
5. Formanden samt andre bestyrelsesmedlemmer med særlige opgaver kan aflønnes.

§ 6
1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede.
2. Ved ordinært indkaldte bestyrelsesmøder kan der stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
3. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.
4. Såfremt beslutningsdygtighed ved 2 på hinanden følgende møder ikke er opnået, træffes afgørelsen ved almindelig stemmeflertal af de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed falder forslaget.

§ 7
1. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske derom, med angivelse af dagsorden.
2. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden.
3. Over møder føres en protokol, som underskrives og snarest muligt efter mødet, udsendes til medlemmerne som referat.


§ 8
1. Fonden tegnes af et flertal af bestyrelsens medlemmer eller af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
2. Bestyrelsen fastsætter regler for prokura til Fondens bankkonti.


§ 9
1. Til varetagelse af de daglige funktioner på havnen ansætter bestyrelsen en havnefoged samt eventuelle afløsere for denne.


§ 10
1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
2. Inden udgangen af hvert års april måned, skal årsregnskabet for det foregående kalenderår forelægges bestyrelsen til godkendelse.
3. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.


§ 11
1. Ændringer af nærværende vedtægter kan foretages i overensstemmelse med reglerne i § 6, dog er ændringerne først gyldige når de er godkendt af Helsingør Byråd.

§ 12
1. Fondens overskud kan kun anvendes til formål vedrørende Hornbæk Havn og henlæggelser hertil.

§ 13
1. Bestyrelsen har ret til at ophæve fonden.
2. Hvis ophævelsen vedtages, tilfalder fondens aktiver og passiver Helsingør Kommune.
3. Såfremt Helsingør kommune ikke ønsker at overtage fonden, skal denne likvideres ved bestyrelsens foranstaltning og et eventuelt provenu skal anvendes til rekreative formål i Hornbæk efter Helsingør Byråds anvisninger.
4. Hvis Helsingør Kommune ikke ønsker at overtage disse aktiver og passiver, skal likvidation finde sted, idet bestyrelsen eller en af denne valgt kurator skal virke som likvidator.
5. Dersom der efter likvidationens afslutning fremkommer et overskud, skal dette anvendes til rekreative formål i Hornbæk efter Helsingør Byråds bestemmelse.


§ 14
1. Ændringer af vedtægterne §§ 1, 12 og 13 kan ikke finde sted.


Godkendt på bestyrelsesmødet i Fonden Hornbæk Havn den 8. maj 2017:

Godkendt af Helsingør Byråd på mødet den 29. maj 2017:
Borgmester – Kommunaldirektør