ORDENSREGLEMENT OG REGLER FOR SEJLADS I HORNBÆK HAVN

ORDENSREGLEMENT OG REGLER FOR SEJLADS I HORNBÆK HAVN

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.
For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn. Det individuelle ordensreglement skal henvise til:  »Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«. Det individuelle ordensreglement skal godkendes af Kystdirektoratet.  
Hornbæk Havns søområde består af yderhavn og inderhavn. Yderhavnen afgrænses af den W-lige og E-lige stenmole.
Inderhavnen afgrænses af Landkaj, Vestre, Nordre og Østre moler.

*

Særlige ordensregler for Hornbæk Havn
Fartøjer under sejl skal udvise særlig forsigtighed under sejlads i havnen. Det henstilles, at disse så vidt mulig undlader at vanskeliggøre sikker passage for et skib, der har svært ved at manøvrere på grund af vejr- eller pladsforhold.  
Enhver form for søsætning og anvendelse af vandscooter, med eller uden ræling, er strengt forbudt inden for havneområdet.  
Enhver form for fiskeri er strengt forbudt inden for havneområdet. Enhver form for fiskeredskaber må ikke anbringes så tæt ved indsejlingen, at de kan være til gene for sejladsen.  
Rensning af fisk er kun tilladt på rensebordet bag havnekontoret. I alle andre tilfælde skal fisk renses inden anløb af havnen.  
Badning i havnen er ikke tilladt.  
Benyttelse af åben grill i fartøjerne er forbudt.
Benyttelse af åben grill på havneområdet er forbudt uden for de fast etablerede grillpladser.  
Kørsel på molerne med motorkøretøjer og cykler må kun finde sted med havnemyndighedens tilladelse.
Havnemyndigheden har tilladelse til at cykle på molerne.

*

1.    GENERELLE BESTEMMELSER.
 
1.1. Føreren af ethvert fartøj i havnen er pligtig til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse på havnekontoret.
1.2. Overholdelse af ordenen inden for havnens område påses af havnemyndigheden under overtilsyn af havnebestyrelsen.  
1.3. Inden for havnens område varetager politiet dog sine opgaver efter lovgivningens almindelige regler.  
1.4. Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbestedet efter behov.  
1.5. Havnemyndigheden skal under udførelse af opgaver på havnen kunne identificeres på sin påklædning og på forlangende legitimere sig.
1.6. Ved tildeling af bådplads betales et indskud og der oprettes en kontrakt.  
1.7. Opsigelse af bådplads skal ske før den 1. oktober for at få virkning den 1. januar året efter.  
1.8. Benyttelse af den tildelte bådplads til erhverv må ikke finde sted uden havnebestyrelsens godkendelse.  
1.9. Alle fartøjer med fast plads i Hornbæk Havn skal være forsynet med navn, hjemsted og identifikations oblat påsat bagbord side, så den er synlig fra kajen.
1.10.  Alle fartøjer med fast plads i Hornbæk Havn skal være ansvarsforsikret. En kopi af forsikringspolicen skal afleveres i forbindelse med tildeling af fast plads, og på forlangende afleveres en kopi af forsikringspolicen.  
1.11.  Bådpladsen kan arves efter reglerne i arveloven. Medejere kan overtage bådpladsen efter en 5-årig registrering på kontrakten.  
1.12. Det påhviler ejeren af et fartøj at holde fartøjet i sømmelig og forsvarlig stand.

*

2.    REGLER FOR OPANKRING, SEJLADS, FORTØJNING m.m.
 
 
2.1. Opankring inden for havnens søområde uden i forvejen indhentet tilladelse fra havnemyndigheden må kun ske i nødsituation. Opankring i svajebassinet er forbudt.  
2.2. Fartøjer, der ankrer uden bydende nødvendighed på en måde, der strider mod disse bestemmelser, bærer selv det fulde ansvar for mulige følger heraf.  
2.3. Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer eller fortøjer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen eller fortøjningen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.  
2.4. For sejlads inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.
2.5. Ved sejlads inden for havnens område må hastigheden ikke overstige 2 knob eller den for fartøjet mindste fart for bibeholdelse af fartøjets styreegenskaber.
Hastigheden skal til en hver tid være så lav, at der ikke voldes ulempe for andre og således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget eller andre fartøjer.  
2.6. Fastliggende fartøjer må, bortset fra nødvendig forhaling ved lastning, losning, reparation og brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste/tildelte
pladser.
2.7. Ved fartøjets fravær fra pladsen, skal det ved pladsen opsatte røde/grønne skilt anvendes. Rødt skilt anvendes, når fartøjet forlader pladsen i mindre end et døgn.
Grønt skilt anvendes, når fartøjet forlader pladsen i mere end et døgn.
Fravær i mere end et døgn skal meddeles til havnemyndigheden, der har ret til at benytte pladsen og de på pladsen eventuelt efterladte fortøjninger. Ved fravær mere end 8 dage skal fortøjningerne fjernes.
2.8.  Såfremt tidspunktet for fartøjets tilbagevenden til sin plads ikke fremgår af Grønt skilt, eller omstændigheder har nødvendiggjort tidligere hjemkomst, skal
havnemyndigheden foranledige pladsen rømmet. Dette forudsætter et rimeligt varsel.  
2.9. Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes anvendt af et fartøj, som har fået pladsen anvist. Et fartøj må ikke oplægges i havnen uden havnemyndighedens tilladelse.
2.10. Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko. Hermed forbundne udgifter bæres af fartøjets ejer,
ligesom eventuelle skader på fartøjet ikke kan forlanges erstattet.  
2.11.   Fastliggende fartøjer og langtidsgæster der anvender de stikkontakter, der er opsat på havnens område, skal være tilsluttet med havnens ”blå kabel med
el-måler”, der fås udleveret på havnekontoret mod betaling af depositum. El-afregning efter forbrug afregnes en gang om året og opkræves sammen med havneafgiften.  
2.12.   Ejeren af et fartøj har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, –      at det er lænset, –      at det er forsvarligt
fortøjet – krydsfortøjet agter om muligt – at der er anvendt fortøjninger, der er afpasset efter fartøjets størrelse, og som under alle forhold kan holde dette inden for
den anviste plads og – at det er affendret forsvarligt i begge sider.  
2.13.   Fartøjer, der ligger fortøjet eller er oplagt på land, skal have fastgjorte fald, skøder og lignende, således at det ikke klaprer mod masten til gene for andre på
havnen.  
2.14.   Ejeren af et fartøj, der er oplagt på land, har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.  
2.15.   Fartøjerne må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen.  
2.16.  Når flere fartøjer ligger ved siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, give mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer fri adgang over dækket.
Passage skal så vidt muligt foregå over fordækket på de inden for liggende både.  
2.17.  Husdyr skal på forlangende bæres under passager af de inden for liggende både.  
2.18.   Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.  
2.19.   Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse.
2.20.  Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat frist. Efterkommes et pålæg
herom ikke, kan havnemyndigheden, efter endnu en meddelt frist, lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren
besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er
værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren.  
2.21.   Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ ugeblad og Statstidende Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.  
2.22.   Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

*

3.    OPTAGNING, SØSÆTNING, REPARATION, BRÆNDSTOF m.m.
 
3.1. Hjemmehørende fartøjer kan mod betaling af gældende takst anvende bedding og beddingsvogn.
Ikke hjemmehørende fartøjer kan, såfremt der er plads, benytte beddingsvognen mod betaling af gældende takst og gæsteleje.  
3.2. Kun havnemyndigheden må betjene spillet på beddingen.  
3.3. Mastekranen må kun anvendes efter havnemyndighedens anvisninger.  
3.4. Søsætning og optagning med kranbil må kun foretages efter anvisning fra havnemyndigheden.  
3.5. Umiddelbart efter søsætning/optagning er ejeren af fartøjet pligtig til at rydde kaj/bedding for bukke, vogne, støtter, maling, affald og andet grej.  
3.5. Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden. Al anbragt materiel skal være forsynet med
ejerens navn og telefonnummer.
Fartøjerne med tilhørende udstyr skal være fjernet fra havnens vinteropbevaringsplads inden den 1.maj.  
3.6. Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af depoter med motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens
område må kun finde sted med brandmyndighedens og havnemyndighedens tilladelse.  
3.7. Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart
at fjerne for ejerens regning og risiko.  
3.8. Ved brændstofpåfyldning skal der træffes alle forholdsregler for at sikre imod brand ombord eller på kaj.

*

4.    FORSKELLIGE MILJØ- OG ORDENSBESTEMMELSER
 
 
4.1  Henkastning af affald af enhver art i havnebassinet eller på havnens område er forbudt. Der henvises til benyttelse af de på havnearealet opstillede
affaldsbeholdere / flaske- og affaldscontainer  
4.2  Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere,
men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.  
4.3   Reparationsarbejder eller lignende på fartøjer eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser.  
4.4   Fjernelse og slibning af bundmaling skal udføres jf. retningslinjer for miljørigtig afrensning af bundmaling, afsnit 8.1 og 8.2 i redegørelse om miljørigtig fjernelse
og slibning af bundmaling, Dansk Sejlunion maj, 2003. Dog med følgende skærpelse: Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser
således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.  
4.5  Der må kun anvendes udstyr og metoder, som er godkendt af havnebestyrelsen og efter havnemyndighedens anvisninger.
Leje af havnens materiel herunder også depositum afregnes til havnekontoret til dagstakst.  
4.6  Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser.  
4.7  Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer ([1]) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.  
4.8  Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den
anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnene og betragtes således som en væsentlig eller grov
misligholdelse.  
4.9  Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtet til at betale omkostningerne
til disse undersøgelser.  
4.10  Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne.
Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.  
4.11 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding- / septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter  
4.12  Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket „Spildolie“ eller „Olieholdigt bundvand“.  
4.13  Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse a)    Afbrænding af fyrværkeri. b)    Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse. c)    Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter og lignende.  
4.14  Teltslagning, opstilling af campingvogne m.m. på havnens område må kun finde sted efter tilladelse fra havnemyndigheden.  
4.15  Parkering af biler, campingvogne og båd trailere må kun finde sted på de dertil særligt indrettede parkeringspladser og båse, og er som følge heraf forbudt andre
steder på havnen.

*

5.    HAVNEOPSYN, SKADESERSTATNING, STRAFFEBESTEMMELSER.
 
 
5.1   Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra
havnens område.  
5.2   Hvis en ejer af et fartøj eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt,
som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker.  
5.3    For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning  
5.4    Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.  
5.5    Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen. Et af havnemyndigheden givet påbud har ikke opsættende virkning og skal efterkommes.  
5.6   Ejeren af et fartøj er ansvarlig for enhver skade på havnen og dens udstyr (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller
forsømmelse udvist af ejeren af fartøjet eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.  
5.7   Opståede skader på havneværker, fartøjer eller andre ulykker, som kan udsætte personer eller ejendom for fare, skal straks meddeles til havnemyndigheden.  
5.8   Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af
havnemyndigheden, hvilket følger den af domstolene almindelige fastsatte retspraksis.  
5.9   Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af de i dette ordensreglement givne forskrifter med en afgift.

Sager angående overtrædelse af reglementets lovfæstede bestemmelser behandles som politisager.   Havnebestyrelsen er beføjet til at foreslå den, der overtræder
reglementet at afgøre sagen ved erlæggelse af en af havnebestyrelsen fastsat afgift.   I mangel af sådan mindelig ordning, eller såfremt afgiften ikke er betalt inden den fastsatte tidsfrist, overgår sagen til behandling ved civilretten.
Alle afgifter, som hidrører fra overtrædelse af dette reglement, tilfalder havnen
.
 
Ordensreglerne er vedtaget af en enig havnebestyrelse den 2. oktober 2008 og træder i kraft 1. januar 2009.
Samtidig ophæves tidligere ordensregler og reglementer.  
Havnebestyrelsen

”Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 5. marts 2009 og træder i kraft ved Farvandsvæsenets meddelelse i Efterretninger for Søfarende”.

Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek. Nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).

*

FORRETNINGSBETINGELSER FOR BÅDEPLADS I HORNBÆK HAVN

Nedenstående forretningsbetingelser for bådplads i Hornbæk Havn er et supplement til – og præcisering af Vedtægter og Ordensreglement og regler for sejlads i Hornbæk Havn herunder bekendtgørelsen om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Disse er tilgængelige på havnens hjemmeside samt på Trafikstyrelsens hjemmeside.

1.    Ventelisten

Alle private personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Et ventelistenummer kan overdrages til livsarving i lige linje eller imellem ægtefæller.

2.    Indskud, kontrakt, opsigelse

Havnefogeden anviser fartøjets plads, som til enhver tid kan ændres, såfremt havnefogeden finder det hensigtsmæssigt

Bådejere, der får tildelt en fast bådplads i havnen, indbetaler et indskud, der fastsættes af havnebestyrelsen.

Indskuddets størrelse fastsættes per m2 (minimum 10m2) Indskuddet henstår i havnen rentefrit og tilbagebetales efter modregning af eventuelle restancer, når bådpladsen opsiges eller fortabes. Indskuddet skal indbetales til havnen senest 4 uger efter, at havnen har tilbudt en bådplads (dog senest ved sæsonstart), ellers fortabes pladsen.

3.    Pladsleje

Pladslejen fastsættes af havnebestyrelsen. Pladslejen betales forud og betalingen for en fast plads sker én gang årligt pr. 1. marts for kalenderåret. Ved misligholdelse af betaling af pligtige ydelser herunder f.eks. betaling for pladsleje, el eller andet kan havnepladsen inddrages.

4.    Dokumentation af ejerforhold.

Ved tildeling af bådplads oprettes en kontrakt imellem bådejer og havnen. Ved underskrift af kontrakten skal bådejeren dokumentere, at han/hun personligt ejer mindst 50% af det fartøj (den anmeldte båd), hvortil pladsen søges. Dokumentationen kan være i form af skibs-skøde, købekontrakt, faktura eller lignende.

Dokumentationen for fortsat ejerskab til mindst 50% af den anmeldte båd skal senere til enhver tid kunne forelægges, når havnen anmoder derom. Denne dokumentation kan forelægges i form af en revisors bekræftelse på, at båden indgår i pladslejerens personlige formueopgørelse, bekræftelse på (frivillig) registrering i skibsregisteret, gyldig forsikringspolice tegnet i pladslejerens navn, dokumentation vedrørende bådejerens eventuelle lån i båden eller lignende. Havnefogeden/havnen afgør efter eget skøn om den af bådejeren forelagte dokumentation er tilstrækkelig og kan forlange yderligere dokumentation.

Retten til fast plads er personlig og kan ikke overdrages. Enhver ændring af ejerforholdene skal straks meddeles havnen skriftligt. Udskiftning af en tilmeldt båd, skal meddeles havnen skriftligt snarest efter erhvervelsen og kan ikke lægges på bådpladsen uden ansøgning og forudgående godkendelse af havnen.  

5.    Anvendelse af bådpladsen.

Bådejeren må kun anvende bådpladsen til den båd, der skriftligt er anmeldt til havnen og fremgår af lejekontrakten.

Enhver bådpladslejer skal holde den anmeldte båd i pæn og velholdt stand, ligesom båden altid skal være sødygtig.

Bådejeren må ikke overdrage, udleje eller udlåne bådpladsen. I de tidsrum, hvor bådejeren ikke selv benytter bådpladsen, disponerer havnen over pladsen. Bådejeren har pligt til at oplyse havnen om tidspunkter, hvor han ikke selv benytter bådpladsen.

Såfremt bådejeren sælger sin anmeldte båd, eller af anden årsag ikke selv benytter bådpladsen, men ønsker at bevare sin ret til pladsen, skal dette omgående anmeldes skriftligt til havnen. Bådejeren bevarer herefter retten til bådpladsen indtil udgangen af den efterfølgende sæson. Anmeldelse om ubenyttet bådplads medfører ikke fritagelse for betaling af pladsleje. Hvis en bådpladslejer ønsker en anden plads i havnen (mindre, større eller blot en forhaling til andet steds) skal havnen modtage ønske herom skriftligt senest 1. oktober. Udskifter en bådejer sin båd med en anden båd, der i bredde og/eller længde afviger fra den tidligere båd, kan havnen bestemme, at bådejeren opgiver sin bådplads eller evt. tvangs flytte bådpladslejeren til anden plads. Gæsteplads kan måske anvises, på disses vilkår, indtil ny fast plads kan anvises. Det påhviler bådejeren omgående skriftligt at meddele havnen enhver ændring i den anmeldte båds brugsforhold, herunder oplysninger om længere tids udlån af båden.

6.    Overdragelse og opsigelse af bådpladsen

Bådpladsen kan kun overdrages til livsarving i lige linje eller til ægtefælle. Ved opgivelse eller fortabelse af bådpladsen tilbagebetaler havnen depositumbeløbet med fradrag af eventuelle økonomiske forpligtelser bådejeren måtte have over for havnen. Bådpladsen kan kun opgives pr. 1. januar, og opsigelsen skal skriftligt meddeles havnen inden 1. oktober. Ved opsigelse skal båden være fjernet fra havnen senest ved kontraktens udløb. Befinder båden sig på havnens område pr. 1. januar, vil den være at betragte som gæst, med dertilhørende gæsteleje. Får bådejeren, efter eget ønske, anden bådplads i havnen, foretages kontant regulering af depositumbeløbet inden 4 uger.

7.    Dispensation

Havnefogeden og/eller bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra foranstående bestemmelser. Således kan f.eks. bestemmelserne vedr. 50% ejerskab undtagelsesvis fraviges i særlige tilfælde, når et fartøj er samejet af mere end to medejere eller når medejere er registrerede på allerede indgåede lejekontrakter.