Marts/april 2024:

Læst om Lokalplanen 5.54 på Helsingør Kommunes hjemmeside:

Læs annonce for offentliggørelse: Høring af Forslag til Lokalplan 5.54 og Forslag tilKommuneplantillæg 25 for Hornbæk Havn inkl. miljørapport | Helsingør Kommune)

Læs Forslag til Lokalplan 5.54 – Hornbæk Havn inkl. Miljørapport:

Læs Forslag til Kommuneplantillæg 25 – Hornbæk Havn:

(Mail til sejlere og brugere af Hornbæk Havn søn. 14. januar 2024)

Nu er der skred i tingene 😊

Den længe ventede lokalplan for renovering og udvikling af Hornbæk Havn er nu nået frem til politisk behandling, først i udvalget for By, Plan og Trafik og dernæst i Byrådet.

Denne behandling forventes at indstille planen til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, som må forventes at finde sted i februar/marts.

Vi glæder os til at lokalplanen vedtages, og at den vil medvirke til en tilladelse til igangsætning af vores projekt bl. a. med renovering af den gamle østre mole fra 1920, som er i overhængende fare for at styrte sammen. Derudover en opgradering af legepladsen, bedre faciliteter til ungdomssejlerne, mulighed for foreningssteder til surfere, kajakroere mv, bedre parkering, mere plads til vinteropbevaring, nyt masteskur, affaldssortering, overdækkede grillpladser, flere grejskure, tømning af holdingtanke, bedre bedding, mere plads på havneområdet osv osv. Det bliver fantastisk 😊 Vi håber, I alle vil bakke positivt op om projektet.

(12. februar 2024):


December 2022 –

Hvad er sket siden borgermødet på havnen lørdag d. 30. oktober 2021 ?

Det af havnen reviderede projekt for udvidelse af Hornbæk Havn har efter borgermødet på havnen i oktober 2021 været forelagt Byrådet d. 29-11-2. Byrådet besluttede at havnens projekt for udvidelse skulle indarbejdes i Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand. Læs mere om Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand her…..

Byrådet besluttede i maj 2022 at igangsætte lokalplanlægning for Hornbæk Havn, på grundlag af Helhedsplan for Hornbæk Havn og havnens projekt for udvidelse og renovering. Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af havnebassinet mod øst, og sikre rekreative opholdsmuligheder på land. I september 2022 blev der holdt åbent hus på havnen om lokalplanens indhold, og forslaget til lokalplan sendes i offentlig høring i foråret 2023. Se dagsordenspunkt og beslutningen her

Det reviderede projekt om havneudvidelsen er sendt til godkendelse hos Kystinspektoratet.


Oktober 2021 –

Et nyt og tilrettet projekt blev præsenteret ved et borgermøde på havnen lørdag d. 30. oktober!

Se den nye tegning lige her under – den nye dækmole ved Østre Strand er flyttet længere væk fra stranden ind i det nye kommende havneprojekt . Se hele det nye og tilrettede projekt lidt længere nede !

Formand for Hornbæk Havn Jørgen Haagen præsenterede det nye og tilrettede projekt.

Se Julian Isherwoods foto fra borgermødet 30. oktober 21 her……

Det nye og tilrettede havneprojekt præsenteres herefter…

Klik på foto for at se dem større !

Hornbæk Havn har juni 2020 indsendt ansøgning til Kystdirektoratet, som er myndighed for søterri­toriet, om en renovering og udvidelse af Hornbæk Havn. Begrundelsen for renoveringen og havneud­videlse fremgår af ansøgningen. I ansøgningsma­terialet indgår et tegningsmateriale, der beskriver de ønskede renoveringer og en havneudvidelse.

I ansøgningen er redegjort for hvordan de eksiste­rende forhold påvirkes.

Renoveringsbehovet på Hornbæk Havn er omfat­tende og hastende. I 2021 er gennemført en re­novering af den gamle ydermole mod nord, og der er bygget et molehoved i indsejlingen, for at give en sikrere besejling af havnen.

Den indre mole ud for legepladsen, der tidligere var havnens ydermo­le mod øst, er så gammel, at havnekonstruktionen ikke længere er stabil og skal gennemgribende re­noveres.

Dette ønsker havnen at koordinere med etablering af en ny østmole, et nyt havnebassin og en nye bropromenade i træ, hvor den gamle øst­ mole ligger i dag.

I den offentlige debat om den helhedsplan Helsin­gør Kommune ønsker at udarbejde for Hornbæk Havn og Strand, har der været kritik af, at der ind­drages et strandareal mellem den eksisterende østmole og den eksisterende kyst

Hornbæk Havn har undersøgt mulighederne for at begrænse inddragelse af strandareal ved Øststran­den.
Dette kan ske ved at flytte det ansøgte moleanlæg ca. 25 m mod vest. Denne flytning friholder de dele af stranden, som i dag bruges til ophold og bad­ning. Flytningen bevarer også den eksisterende sti gennem klitten mellem Øresundsvej og stranden.

For havnen betyder flytningen snævrere, men ac­ceptable pladsforhold i havnebassinerne.

På luftperspektiven er vist, at der med udvidelsen med et nyt havnebassin kan skabes et velfunge­rende by- og landskabsrum, med et stærkt arkitek­tonisk greb. Mødet mellem havneudvidelsen, den oprindelige klit og stranden kan få mange kvalite­ter.

Flytningen af molen viser også, hvordan den nuværende sti fra Øresundsvej til stranden kan be­vares, som en god og trafiksikker forbindelse mel­lem by og strand.
.

Den nye østmole vil ikke ændre på Øststrandens særlige karakter og dens kvaliteter for badende og surfere. Den vil fortsat være den børnevenlige strand, med forholdsvis lavt vand og ligge beskyttet mod de store bølger fra nordvestlige retninger.

Den del af stranden der inddrages til den nye øst­ mole er med det nye forslag reduceret, så det pri­mært er den lille bugt ved den sydligste del af den eksisterende mole der inddrages. Bugten har hav­nen igennem årene gjort erfaringer med – her kom­mer bølgerne ikke ind og ‘renser’ stranden. Det er derfor et sted som fanger og tilbageholder tang. Det ophobes både på det lave vand og på selve stranden i den lille bugt. Den nye mole og Øst­ strandens møde med den, vil ikke på samme måde fange og tilbageholde tang.

Som en del af havneudvideisen flyttes den nuværende strandlegeplads og krabbebro til en ny placering. Den er endnu ikke detaljeret, men den vil blive en videreudvikling af den eksisterende legeplads, og kan skabe et attraktivt lege-, lærings- og opholdsmiljø. Luftperspektiven viser karakteren af det miljø havnen ønsker at skabe. Legeplad­ sens tætte sammenhæng med havnen, grillpladser og stranden bliver en helt særlig kvalitet.
Mellem legepladsen og havnekontoret lægges den nye jolleplads, som også vil bidrage til at der skabes livfulde promenader på havnen.
På en del af den nye østmole vil havnen åbne for, at foreninger kan etablere nye bygninger med plads for kajakker, surfere, SUP’er mm. Mod vandet kan de, hvis de har behov for det, etablere en bro og rampe, som også evt. også kan bruges af handicappede.

Hvor den nye østmole møder stranden udformes den med solpladser og lækroge, der skaber steder at slå sig ned i sammenhæng med strand og legeplads.
Højden på stensætningen aftager når den møder stranden, så den ikke vil fremstå som en ‘mur’ på stranden. Det forventes at dens højder over sandet, på den øverste del af stranden vil blive ca. 0,5m. Den kan udformes med siddemuligheder, liggepladser til solbadning, og der kan anvendes robuste materialer som æstetisk fungerer godt i havne- og strandmiljøet – natursten, træ eller beton. Molen og dens samspil med strandens, havnens og legepladsens miljø er vist på luftperspektiverne.

Hornbæk Havn 30. oktober 2021/jpp


Det efterfølgende oplæg fra november 2020 er ikke gældende mere, men er blot bibeholdt for at vise de store forskelle på det oprindelige og det nye og tilrettede projekt ovenfor.

Læs mere