Regler og retningslinjer for skure på Hornbæk Havn, gældende for lejemål på Havnens skure og for areal til egne skure.


Det er havnebestyrelsens intention og formål at bevare og fremme skurbyen som en aktiv og levende del af Hornbæk Havn.

Ved tildeling af skure vil Havnebestyrelsen derfor tilgodese lejere, som lever op til denne målsætning for anvendelse af skuret og prioritere anvendelse til lager lavest.

Det er ligeledes havnens mål at opkøbe de private skure efterhånden som disse ejerskiftes. Efter aftale er købsprisen fastsat til kr. 800,00 pr. m2.


Fonden Hornbæk Havn (FHH) udlejer skure og pladser til ejere af egne skure.
 

Generelt for samtlige skure på havnen gælder følgende:
Skur/plads tildeles via venteliste.
Skur/plads forbeholdes bådejere med kontrakt på fast bådplads i Hornbæk Havn og tildeles i den rækkefølge ansøgningerne modtages, dog med respekt af FHH’s målsætning for anvendelsen af skuret.
Retten til skur/plads er personlig og skuret må ikke overdrages eller fremlejes til andre.
Ved død kan lejeaftalen på skur og/eller skur plads overtages af efterlevende ægtefælle eller børn, hvis den tilhørende båd overtages. Privatejede skure købes af Havnen til gældende takst.
Ved ophør af lejemål skal skuret overdrages til FHH til en pris af kr. 800 pr. m2 skur.
Skurleje/pladsleje som fastsættes af FHH betales forud for et år ad gangen.
Der udarbejdes en kontrakt for lejeforholdet.
 

Anvendelse:
Skure må alene anvendes som garn- og grejskure samt anden opbevaring og ophold.
Skurene må ikke anvendes til beboelse og der må ikke drives erhverv eller nogen form for handel fra skurene.
Ved f.eks. jule- og loppemarked, kan FHH dispensere herfor.
 

Sikkerhed/forsikring:
En hver brug af åben ild i skure og skurby-området er strengt forbudt.
Der skal være opsat pulverslukkere (min. 6 kg.) i alle skure.
Elinstallationer skal være lovligt installeret.
Alle former for gas- og varmeapparater skal være CE godkendte og lovlige.
Udvendig skiltning ved opbevaring af trykflasker er påkrævet.
Alt brændstof og øvrige brandbare væsker skal opbevares forsvarligt, i dertil indrettede beholdere.
Der må max. opbevares 5 ltr. benzin og 20 ltr. diesel i hvert skur.

Se forebyggelse af brand her….

De udlejede skure og privat ejede skure er brandforsikret af fonden Hornbæk Havn, medens det opbevarede grej – inventar m.m. henligger for lejers egen regning og risiko.
 

Ændring af skur:
Det er ikke tilladt at ændre på skurenes udvendige udseende uden tilladelse fra FHH.
Ved indretning og forbedring, i form af isolering eller andet, er dette for lejers egen
regning, og kan ikke forventes godtgjort af FHH ved ophør af lejemål.
 

Vedligeholdelse:
Den udvendige vedligeholdelse af de udlejede skure påhviler FHH. Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejer.
Egne skure på lejet areal vedligeholdes af ejer.
Det påhviler lejerne løbende at føre tilsyn med skuret og arealet omkring skuret, herunder oprydning mellem skurene og at sikre passable adgangsveje.
Skurenes ydre skal holdes rene og fri for opklæbning.


El:
Elmålere aflæses af lejer pr. 1. oktober og resultatet afleveres til Havnefogeden.
Ved undladelse foretager Havnefogeden et skøn og lejer pålægges et gebyr fastsat af Havnebestyrelsen.


Opsyn:
Havnefogeden holder opsyn med, at reglementet bliver overholdt, og lejer skal til enhver tid give havnebestyrelsen/havnefogeden adgang til skuret.


Opsigelse/ophør:
Opsigelse skal af både udlejer og lejer ske senest pr. 1. oktober for at få virkning fra først kommende 1. januar.
Ved opsigelse af bådplads ophører samtidig retten til leje af skur/leje af areal til skur.
FHH kan i ganske særlige tilfælde, uden hensyn til opsigelsesvarslet, skriftligt
ophæve lejemålet, hvis lejeren tilsidesætter god orden på havnen, herunder:
manglende indbetaling af leje
ulovlig anvendelse af lejemålet
misligholdelse af det lejede
tilsidesættelse af reglementet
Herefter skal lejer sørge for at rydde skuret senest 1 måned efter ophør af lejemålet.
Hvis det ikke sker, kan FHH rydde skuret for lejers regning.
FHH vil ikke kunne drages til ansvar for de ryddede effekter.


Dispensation:
FHH kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra disse retningslinjer.


Hornbæk 1. januar 2019
Havnebestyrelsen