Beredskabsplan

for indsats ved uheld på Hornbæk Havn

Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Hornbæk Havn

23. juli 2011.

Revideret Juni 2019.

Indhold:

 1. Formål                   
 2. Alarmering
 3. Brand
 4. Drukneulykker
 5. Personskader
 6. Forureningsulykker
 7. Synkende både
 8. Instruktion af havnens ansatte, faste lejere og øvrige brugere
 9. Øvelser
 10. Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr

1. Formål og målsætning

De første minutter er de vigtigste ved brand, drukneulykker, hjertestop, forureningsuheld m.m.

Idet havnen ligger afsides er der en lang kørevej for redningsmandskabet. Derfor er det afgørende, at Havnefogeden eller andre på havnen kan organisere en førsteindsats.

Formålet med denne plan er, at beskrive anvisninger og procedurer som skal følges ved uheld på Hornbæk Havn for at minimere og begrænse en given ulykke.

Planen dækker havnens sø- og landområde jf. definitionen i havnens ordensreglement.

Planens målsætning

 • At sikre, at det rette rednings-, sluknings- og forureningsbekæmpelsesudstyr findes på rette sted, fungerer optimalt og er nemt at finde.
 • At gøre havnens ansatte og brugere bekendt med de opgaver der skal udføres ved uheld (redning/alarmering/slukning og førstehjælp herunder kendskab til og betjening af udstyr).

2. Alarmering:

Ring 112 for at få hjælp – Du får fat i alarmcentralen – (det kan være en central i en anden del af landet, derfor hav en præcis stedbeskrivelse klar)

Eksempel:

”Ulykke (eller lign.) på Hornbæk Havn, Havnevej 34, 3100 Hornbæk”

Fortæl kort og præcist om uheldet:

 • Hvor på havnen er ulykken sket?
 • Hvad der er sket – så alarmcentralen kan sende den rigtige hjælp?
 • Hvor mange der er kommet til skade?
 • Hvilket telefonnummer du ringer fra
  (bliv ved telefonen, hvis der ikke er brug for din hjælp på ulykkesstedet)

Telefonliste: 

Myndigheder                                Telefon

JRCC                                           72840000

DanPilot                                       6325 6666

Politi:                                           4927 1448

Livredder                                      5137 6601

Lægevagten:                                  1813

Læge:                                           4970 4343

Apotek                                         4970 0062

Havn                                            Telefon

Havnefoged:                                  26810189 (mobil) 49 70 23 78 (havnekontor)

Sejlklub                                        4970 2398              

Skibshandel                                   4970 2591

Fiskehandel                                   4970 0437

Kiosk                                           4970 0354

Grill                                             4970 0055

Andet                                           Telefon

VVS                                             4970 0624 Finn Vindahl Andersen VVS-Entreprise A/S

El-vagt                                         4970 0175 Hornbæk Installationsforretning A/S

Kloakservice / Olieafhentning         2172 02 40  Kathøj kloakservice

3. Brand

Fremgangsmåde: Red, alarmer, sluk og begræns

Brand i både – der umiddelbart er tilgængelige

 • Red personer i båden.
 • Sluk branden med nærmeste slukningsredskab (håndslukkere under Havnekontor, ved vinterbadehus, hjørnet vestre mole og/eller brandslange ved Fiskehus/toilet og i skurbyen ved Havneforeningens bagindgang eller et brandtæppe fra båden). Hvis der er personer i båden som ikke umiddelbart kan komme ud – koncentreres slukningsarbejdet omkring disse, indtil hjælpen kommer frem.
 • Findes der slukkere i båden, benyttes disse samtidig.
 • Luk for gassen.
 • Fjern kun let tilgængelige, ikke tilsluttede, gasflasker.
 • Afbryd strømmen ombord. Er der strøm fra land, afbryd også denne.
 • Hvis det ikke er muligt at få ilden under kontrol fjernes enten det brændende fartøj fra de omkringliggende både eller de omkringliggende både fjernes for at undgå at ilden breder sig.

Ild i personer

 • Sørg for den brændende person kommer ned at ligge, så flammerne ikke står op i hovedet.
 • Sluk branden fra hovedet og nedefter.
 • Sluk branden med vand eller et tæppe.
 • Køl forbrændingen med koldt vand og fjern løstsiddende tøj.
 • Fortsæt med køling af forbrændingen indtil en læge overtager og det ikke gør ondt mere.
 • BRUG ALDRIG pulver eller CO2 slukker på en person.
 • Ved større forbrændinger alarmer 1 1 2

Ild i havnekontor / klubhus / fiskehus / øvrige bygninger

 • Ring 112
 • Red mennesker, der er i øjeblikkelig fare
 • Påbegynd evakuering af personer
 • Benyt nærmeste slukningsredskab
 • Luk vinduer og døre om muligt

Ild i biler / lastbil

 • Få alle ud af bilen (ild i person)
 • Åben evt. motorhjelm EN ANELSE for bedre at slukke en motorbrand
 • Fjern brandbart i nærheden af bilbranden
 • Alarmer 1 1 2

4. Drukneulykker

 • Red personen op i en båd eller på land.
 • Tilkald opmærksomhed og bed om hjælp til alarmering så hurtigt du kan.
 • Alarmer 1 1 2
 • Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning
 • Hent / få hentet hjertestarter, der befinder sig 1 stk. under Havnekontoret og 1 stk. ved Vinterbadehuset.

5. Personskader

 • Læg personen ned og giv 1. hjælp
 • Støt beskadigede områder
 • Beskyt mod klimaet
 • Stands blødninger
 • Tal beroligende
 • Alarmer 1 1 2

6. Forureningsulykker

 • Stop/begræns udsivningen, hvis det er muligt
 • Alarmer 1 1 2
 • Hent miljøudstyret i miljøskuret ved mastekranen. BRYD PLOMPEN
 • Tildæk evt. kloak
 • Iværksæt 1. indsats ved udlægning af olieabsorberende midler/pølse/flydespærrer

7. Synkende både

 • Hent dykpumpe
 • Prop hullet til
 • Hejs fartøjet på land hvis det ikke er muligt at stoppe lækagen
 • Hvis muligt sejl / træk fartøjet på grund 

8. Instruktion af ansatte, faste lejere og brugere

Instruktion

Miljø – og sikkerhedsudvalget er ansvarlig for at ansatte og brugere dels informeres om og dels tilbydes instruktion i de opgaver, der skal udføres ved uheld jf. denne beredskabsplan. Det drejer sig om: 

 • Redning
 • Alarmering
 • Slukning
 • Begrænsning af forureningsulykker
 • Førstehjælp
 • Kendskab til udstyr og betjening heraf

Information og instruktion findes på havnens hjemmeside http://www.hornbaekhavn.dk samt udfærdiget folder. Beredskabsplanen gennemgås på det årlige brugermøde.

9. Øvelser

Når det findes hensigtsmæssigt, f. eks. ved ændringer af udstyr el. lignende., vil der blive afholdt øvelser/demonstrationer ved Beredskabsmyndigheden eller andre aktører.

Formål

Øvelsen har til formål, at klarlægge om: ”Beredskabsplanen for Hornbæk Havn” kan gennemføres i praksis. Herunder om personer på havnen dels ved hvad de skal gøre i en given ulykkessituation og dels om de kan finde udstyret.

Evaluering

Øvelsen evalueres og det drøftes om resultater skal føre til ændringer/justeringer i planen og/eller i informationen / instruktionen af ansatte og brugere.

Fonden Hornbæk Havn

10. Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr

Sikkerhedsudstyret på havnen består af følgende:

Udstyr Antal Placering (se vedhæftede kort) Instruks for vedligeholdelse / afprøvning (henvisning til beredskabsmappen på havnekontor)
Brandslukningsudstyr      
6 kg. pulverslukkere 4   Under Havnekontoret ( i billet/inforummet) 01.  Brandslukningsudstyr
Co2 slukker 1 Havnekontoret 01.  Brandslukningsudstyr
6 kg. pulverslukker 2/2/1 2 stk. hjørne vestre mole 2 stk n/s-side vinterbadehus 1 stk. n-side miljøskur 01.  Brandslukningsudstyr
Brandslange 1 v/ Fiskehandleren (nabo til havnekontor) 01.  Brandslukningsudstyr
Redningsudstyr      
Faste stiger 8 På broer i gl. havn – bro 1, 2 og 3 02. Faste stiger
Løse redningsstiger 8 Redningsposter 03. Redningsposter
Redningskranse 11 Redningsposter 03. Redningsposter
Redningshager 9 Redningsposter 03. Redningsposter
Tov u. broer 0   04. Tovværk
Førstehjælpsudstyr      
Hjertestarter 2 1 stk.under Havnekontoret 1 stk. s-side Vinterbadehuset 05. Hjertestarter
Førstehjælpskasse 1 Havnekontoret 06. 1.hjælpskasse
Forureningsbe- kæmpelsesudstyr      
Lænsepumpe 1 Værksted 07. Lænsepumper
Miljøkit kuffert m. olieabsorberende klude samt flydespærring, 1 Miljøcontainer i Miljøskur 08. Miljøkit
Kommunikation      
    0   09.
Telefonliste 1 Havnekontoret / beredskabsplan 10. Telefonliste
Sikkerhedsoversigtskort, små 5 Infotavler 11. Oversigtskort lille
Sikkerhedsoversigtskort, stort 2 Under Havnekontor Infotavle v. indgang til Havn 12. Oversigtskort stort
Mærkning af udstyr   0 Redningsposter, faste stiger, 13. Mærkning m. signalrød farve

Alle instruktioner for vedligeholdelse og afprøvning findes i mappe på havnekontoret. Miljø- og Sikkerhedsudvalget er ansvarlig for, at instrukserne følges og at terminer for vedligehold og afprøvning overholdes.

Oversigt over vedligeholdelse / afprøvning:

Instruks for vedligeholdelse / afprøvning jf. henvisninger i beredskabsplanen for Hornbæk Havn afsnit 10 Dato for vedligeholdelse Dato for afprøvning BEMÆRKNINGER:
 
01.  Pulverslukkere Brandslukningsudstyr      
01. Co2 slukker  Brandslukningsudstyr      
01.  Vandslange Brandslukningsudstyr      
01.      
       
02. Faste stiger      
03.  Løse redningsstiger Redningsposter      
03. Redningskranse Redningsposter      
03. Redningshager Redningskranse      
04. Tovværk      
       
05. Hjertestarter      
06. Førstehjælpskasse      
       
07. Lænsepumper      
08. Miljøkit      
       
09.      
10. Telefonliste      
11. Små Oversigtskort      
12. Store Oversigtskort      
13. Mærkning