Status på restancer

De aktuelle restancer er væsentligt nedbragt. Efter 2 rykkere er de sidste restanter nu varslet om opsigelse med 8 dages betalingsfrist. En enig bestyrelse besluttede at gennemføre opsigelserne idet alle frister er overskredet.

Støjdæmpning køleanlæg fiskehuset

Der er støjmålt på kompressorer fra Fiskehuset. Målingen viser 59Db som ikke for høje tal i henhold til Miljøstyrelsen. Der er behov for at få afklaret målingens omfang og hvilken effekt en eventuel støjdæmpning vil have.

Nyt fra formanden

Ang. kajakstativ i ”Lagunen” – ny ansøgning blev afvist. Vi tilbyder en plads for stativet øst af flydebro. Kajakkerne er midlertidigt placeret på stejlepladsen ved skurbyen.

Kommunen har bedt om oplysning til kystfodrings projektet om vores sandmængder og håndtering i øvrigt.
Kommunen kontaktet for reparation af asfalt på havnepladsen.
Hornbæk havn 200-års jubilæum 2020 – Der var stemning for at gennemføre et jubilæumsarrangement. Tages op på første møde efter sommerferien.

Blå flag

Blå Flag klar til sommeren 2019. Hejst den 4. juni.

Renovering ved havnegrillen

Bolværk ved Havnegrill færdigt – vil senere blive malet sort. Opretning/lægning af fliser er i gang.

Nyt fra Udvalg for Sand og Havneværker:

Høringssvar om ”Ny havneplan” indsendt til behandling af ny Kommuneplan.

Formanden og Harry Duus undersøger om ”Lokalplan Havn” evt. spærrer for ”lokalplan Sagamuseet”. I så fald bedes Kommunen fremme ”Saga planen”

Møder med arkitekt om udarbejdelse af plan for ny østhavn afholdt. Vi venter en ny skitse.

Naturstyrelsen har måske sat lås på bagnedkørslen til Fiskehuset.

Nyt fra havnefogeden

Havnefogeden har udarbejdet Affaldsplan og ”Sikker Havn” formularer.

Affaldsplan er sendt til høring.

Ansøgning til certificering ”Sikker Havn” er indsendt til FLID.

Vagt patruljerer stadig på havn og gæstebroer.