Havnebestyrelsen Januar 2019:

Havnens forsikringer
Der er truffet aftale med forsikringsselskabet First om at de overtager havnens forsikringer. Udgiften er mindre og der er bedre dækning. Skurbyen er forsikret samlet, således at både lejere og ejere af skure er dækket. Vil fremgå af det nye reglement for skurbyen.

Restancer
Alle restancer er indgået

Dataforordningen
Vi mener at Havnen ligger inden for reglerne i henhold til dataforordningen. Havnefogeden og formanden udarbejder et skriv til udsendelse til brugerne med opkrævningen for 2019, herunder opkrævningerne til ventelisten. 

Skurbyreglement
Steen Nilsson udleverer reglementerne mod kvittering for modtagelsen. Ikrafttræden 1. januar 2019.

Sand
Der er gravet/uddybet for 300.000 i år – 400.000 sidste år.

Bedding
Bedding er under reparation. Brugbare sveller er fundet. Når skinner er indkøbt, sættes arbejdet med optagning af gammelt skinnelegeme i gang. 

Havnens tilstand
Jørgen H har igen rykket for møde med Kommunens planafdeling ang. ud/ombygning af havnen, herunder drøftelse af muligheder for reparation af den gamle østre mole ved flytning mod øst.
Michael og Jørgen skal mødes med kommunen og udvalget ”Nordkystens fremtid” ang. Vores forhold og medvirken til Kystfodring. 

Nyt fra Havnefogeden
Informerede om igangværende arbejder og deltagelse i seminar/kursus.
P-pladsen skal ryddes for trailere. Der foregår korrespondance med Kommunen om forbedret skiltning.

Takster
Det blev besluttet at fastholde gældende takster.