Information 2019:

Havnebestyrelsen marts 2019:

Økonomi

Der er udsendt opkrævninger på havneleje m.m. – 85 % er udsendt pr. mail, men vi mangler fortsat nogle mailadresser og nogle lejere har ingen mailadresse. De brugere der har en mailadresse, som ikke er meddelt havnefogeden, bedes oplyse denne til kontakt@hornbaekhavn.dk

Nordkystens fremtid

Hornbæk havn har indsendt Input (høringssvar) til udvalget for ”Nordkystens Fremtid” hvor vi påpeger risiko for mere tilsanding og foreslår at vores sand anvendes i projektet

Sikker Havn

Miljø- og Sikkerhedsudvalget holder snarest møde men henblik på afklaring af hvilke mangler der er i forhold til at Hornbæk Havn kan blive registreret som ”Sikker Havn” jfr. Flids bestemmelser.

Havnens tilstand

Der er blevet uddybet 2400 m3 sand.
Vi er påbegyndt det årlige bypassprojekt (flytning af sand fra vestsiden af havnen).      
Arbejdet med ny bedding påbegyndt.

Der har været afholdt møde med kommunens planafdeling om vores planer for en udbygning af Havnen mod øst. Kommunen var ikke afvisende, men bad om at der udarbejdes et projekt for at teknikere og politikere har noget at forholde sig til.

Muligheden for at sandsituationen løses ved hjælp fra offentlige myndigheder, har lange udsigter. Havnen må derfor indstille sig på at vi skal bruge flere penge til sandflytning i fremtiden. En mulig indtægtskilde kunne være at veksle gæstepladser til faste pladser. Med henblik på udbygning af yderhavnen med flere faste pladser til større både ved anvendelse af ”Kongebroen” undersøges dette nærmere.
En nødvendig forudsætning er bl. a. at få færdiggjort den østre tværmole.
Det blev besluttet at der udarbejdes forudsætninger med dimensioner til brug for indhentning af tilbud/overslag fra 2 entreprenører.

Hjemmesiden

Jens Peter Pihl er ved at redesigne Havnens hjemmeside, det ser lovende ud.

Tildeling af nye bådpladser

Havnefogeden arbejder med uddeling af nye pladser. Alle bestående pladser er nu opmålt og registreret. Uddelingen besværliggøres af at mange takker nej, selv om de har stået på listen i mange år.


Havnebestyrelsen februar 2019:

Der er ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen idet alle organisationer har udpeget hidtidige medlemmer.

Der er heller ikke ændringer i udvalgssammensætningen.
Økonomi

Udkast til regnskab for 2018 blev fremlagt. Udkast blev godkendt og videresendes til revisor.

Havneafgiften for gæster var for sæsonen 2018 ca. 300.000 højere end året før.

Skurbyen
Efter udlevering af det nye skurbyreglement er der modtaget et forslag til ændring. Bestyrelsen har besluttet ikke at ændre i reglementet.
Reglementet kan findes andet steds på hjemmesiden. Klik her…..

Sikker havn
Der arbejdes på, at få Hornbæk Havn certificeres som sikker havn gennem FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark).
For at blive certificeret at der forskellige sikkerhedsmæssige forhold der skal være i orden.

Havnen er godkendt til Blå Flag igen i år.
 


Havnebestyrelsen Januar 2019:

Havnens forsikringer
Der er truffet aftale med forsikringsselskabet First om at de overtager havnens forsikringer. Udgiften er mindre og der er bedre dækning. Skurbyen er forsikret samlet, således at både lejere og ejere af skure er dækket. Vil fremgå af det nye reglement for skurbyen.

Restancer
Alle restancer er indgået

Dataforordningen
Vi mener at Havnen ligger inden for reglerne i henhold til dataforordningen. Havnefogeden og formanden udarbejder et skriv til udsendelse til brugerne med opkrævningen for 2019, herunder opkrævningerne til ventelisten.

Skurbyreglement
Steen Nilsson udleverer reglementerne mod kvittering for modtagelsen. Ikrafttræden 1. januar 2019.

Sand
Der er gravet/uddybet for 300.000 i år – 400.000 sidste år.

Bedding
Bedding er under reparation. Brugbare sveller er fundet. Når skinner er indkøbt, sættes arbejdet med optagning af gammelt skinnelegeme i gang.

Havnens tilstand
Jørgen H har igen rykket for møde med Kommunens planafdeling ang. ud/ombygning af havnen, herunder drøftelse af muligheder for reparation af den gamle østre mole ved flytning mod øst.
Michael og Jørgen skal mødes med kommunen og udvalget ”Nordkystens fremtid” ang. Vores forhold og medvirken til Kystfodring.

Nyt fra Havnefogeden
Informerede om igangværende arbejder og deltagelse i seminar/kursus.
P-pladsen skal ryddes for trailere. Der foregår korrespondance med Kommunen om forbedret skiltning.

Takster
Det blev besluttet at fastholde gældende takster.