Home
 

Havnens
bestyrelse

Kontakt

Takster

Venteliste

Ordensreglement 

Vedtægter


Hornbæk Havn
på facebook

 
 
Blå Flag
 
Besejlingsforhold
 
 
Hornbæk Havns
Vejrstation
 
Havnens
kalender
 
Vejr Vind og Vand
på havnen
 
Sikkerhed i
Havnen
 
Havnens Venner
 
Havnens
Strandlegeplads
 
Havnens
tilbageblik
 
Fonden Hornbæk Havns behandling af personoplysninger.
 
 
 
 

 

Information fra Havnebestyrelsen i 2018:

Juli 2018:

Der er nu restancer på ca. kr. 100.000. Der vil snarest blive udsendt rykkere med varsel op opsigelse af bådpladsen.

Fiskehuset
Der har været problemer med kloakken ved fiskehuset – det viste sig at være en konstruktionsfejl, som nu er udbedret.
Der er indgået klage over parkering bag fiskehuset. Naturstyrelsen har varslet lukning af vejen bag fiskehuset, som er informeret om dette.

Kajakskjul
Der har været afholdt møde med interessenterne - Hornbæk Kajaklub og Hornbæk Bådeklubs SUB afdeling vedr. Kajak og SUB skjul - det udarbejdede skitseprojekt blev drøftet og eventuelle ændringsforslag skal meddeles havnen senest 1. August 2018.

Videoovervågning
Der vil snarest blive indhentet tilbud på nyt videoovervågningssystem.

Vild med vand
Julian arbejder med det – se evt. www.vildmedvand.dk

Miljøskur
Smeden har leveret bund m.m. som er sat op. Der er leveret beklædning som havnens personale er ved at male. Det kører planmæssigt.

Marinaguide
Hornbæk havn er tilmeldt internetservice – se evt. www.marinaguide.dk
 
Nyt fra havnefogeden
Et firma har tilbudt at opsætte en pengeautomat ved havnekiosken – OK fra bestyrelsens side.
Der bliver fortsat arbejdet på at skaffe skinner til beddingsvognen.

Skurbyen
Der er udarbejdet en oversigt over havnens skure, som skal benyttes til BBR. Der arbejdes på at alle skure uanset ejerforhold kommer ind under havnens forsikring, så reglement for skure afventer offentliggørelse.

Næste møde i havnebestyrelsen 30. august 2018.
 

 

Juni 2018:

Hornbæk Havn informerer:

Regnskabet for 2017.
Regnskab er modtaget fra revisor.
Indtægter kr. 3.449.917.
Udgifter kr. 2.731.179
Årets resultat før afdrag og renter kr. 718.738
Årets resultat efter afdrag, renter og afskrivninger kr. -80.052.
Regnskab blev underskrevet af bestyrelsen.

Reglement for skure
Reglement for skurbyen blev endeligt godkendt med følgende tilføjelser:
Der må opbevares 5 l. benzin og 20 l. diesel i et skur.
Opklæbning på skurene er ikke tilladt.
Det vedtagne reglement vil blive udleveret til hver enkelt lejer.

Kajakskjul:
Tegninger er udfærdiget - Formanden J. Haagen og Peter Leander holder møde med Formanden for Kajak Jesper Otzen og Sup formand Kim Jensen for at få godkendt og etableret et samarbejde omkring projektet.
Bestyrelsen indstiller at Kims båd for lov at ligge på gæsteplads i havnen, da vi ikke finder at båden kan betegnes som husbåd jfr. Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsens retningslinjer for husbåde og Kim Bjærres egne oplysninger.

Miljøskur
Smeden er færdig med bunden – ankommer til havnen 29-05-2018. Tømrer er varskoet og går i gang med at lave brædder som leveres til havnen for maling af Francis og Havnefogeden.

Nyt fra Havnefogeden
Lagoni (kaffevogn) forespørger om mere salgstid på havnen - velkommen for 500 kr. om ugen.
Der er modtaget en forespørgsel om omlægning af bed ved sydsiden af Havnekiosken. Bestyrelsen ønsker ikke ændring.
Havnefogeden har fået en medhjælper på havnen (Peter Lysgård)
Havnefogeden leder efter nye skinner til Beddingen – det er vanskelig at finde den korrekte dimension.
Michael og havnefogeden deltager i møde den 9. juni 2018 Gilleleje Hallen om Sandfodringsprojekt Nordkysten.

Uddeling af ledigt skur
Bestyrelsen vedtog at ledigt skur skal tildeles Jollelauget Langø.


 

Maj-18:

Hornbæk Havn informerer:

Regnskabsfører Per Thordahl informerede om, at der aktuelt mangler at blive indbetalt havneleje på ca. kr. 300.000. kr. Der rykkes med rykkergebyr kr. 200. Den aktuelle kassebeholdning 1,7 mill..

Kim Jensen har på vegne af SUP boards anmodet om lov til at anvende masteskuret i sommerperioden til opbevaring af boards og sikkerhedsudstyr m.v.
Dette blev bevilget for perioden 1/6 – 15/9 – 2018.
Betingelserne er betaling af kr. 500 pr. enhed, som opkræves og afregnes af HBK. Til aflåsning har HBK en nøgle, som kan afhentes der.
Julian og Peter orienterer rette vedkommende.

Der arbejdes videre med samlede planer for etablering af plads til både boards og kajakker.

”Vild med Vand” - Pr-udvalget tilmelder os og tager kontakt til Havnens Venner og Havneforeningen om et samlet ”projekt”.

Formanden refererede fra hans og Havnefogedens møde med Vinterbaderne. Vi har lovet at etablere en platform under hjertestarteren. Jens Kristian vil gerne hjælpe. Bruser nedtages, vandstander drejes og skorenser flyttes. Havnen har modtaget gaven på kr. 25.000 til oprensning af sand og Formanden har udarbejdet ny lejekontrakt for vinterbaderne efter tilbygningen.

Til EM i hobiecats som afvikles 20. – 28. juli 2018 forventes det at der deltager over 150 hobiecats, der sejler i 10 klasser og på 2 baner ud for Havnen.
Der er truffet aftaler med skoven om campering og opsætning af toiletvogne og med Havnen om havneafgift for følgebåde. Og der arbejdes på en aftale med Havnefesten.

På baggrund af 2 oplæg samt input fra bestyrelsesmedlemmer havde Steen og Jørgen udarbejdet et forslag til reglement for skure på Hornbæk Havn.
Det blev aftalt at Havnefogeden arbejder videre på at få ”Myndighedernes” godkendelse/bemærkninger og krav til opbevaring af brandbare og brandfarlige væsker i skurene.
Bortset fra dette blev reglementet godkendt i sin helhed. Offentliggørelse afventer afklaring fra myndighederne.


Der er modtaget en ansøgning om plads til en husbåd i havnen. Havnebestyrelsen ønsker ikke husbåde i Hornbæk Havn.