Home
 

Havnens
bestyrelse

Kontakt

Takster

Venteliste

Ordensreglement 

Vedtægter


Hornbæk Havn
på facebook

 
 
Blå Flag
 
Besejlingsforhold
 
 
Hornbæk Havns
Vejrstation
 
Nyt fra
Bestyrelsen
 
Havnens
kalender
 
Vejr Vind og Vand
på havnen
 
Sikkerhed i
Havnen
 
Havnens Venner
 
Havnens
Strandlegeplads
 
Havnens
tilbageblik
 
Fonden Hornbæk Havns behandling af personoplysninger.
 
 
 
 

 

Information fra Havnebestyrelsen i 2019:

Havnebestyrelsen marts 2019.

Økonomi
Der er udsendt opkrævninger på havneleje m.m. – 85 % er udsendt pr. mail, men vi mangler fortsat nogle mailadresser og nogle lejere har ingen mailadresse.
De brugere der har en mailadresse, som ikke er meddelt havnefogeden, bedes oplyse denne til kontakt@hornbaekhavn.dk

Nordkystens fremtid
Hornbæk havn har indsendt Input (høringssvar) til udvalget for ”Nordkystens Fremtid” hvor vi påpeger risiko for mere tilsanding og foreslår at vores sand anvendes i projektet.

Sikker Havn
Miljø- og Sikkerhedsudvalget holder snarest møde men henblik på afklaring af hvilke mangler der er i forhold til at Hornbæk Havn kan blive registreret som ”Sikker Havn” jfr. Flids bestemmelser.
 
Havnens tilstand
Der er blevet uddybet 2400 m3 sand.

Vi er påbegyndt det årlige bypassprojekt (flytning af sand fra vestsiden af havnen).
 
Arbejdet med ny bedding påbegyndt.

Der har været afholdt møde med kommunens planafdeling om vores planer for en udbygning af Havnen mod øst. Kommunen var ikke afvisende, men bad om at der udarbejdes et projekt for at teknikere og politikere har noget at forholde sig til.
 
Muligheden for at sandsituationen løses ved hjælp fra offentlige myndigheder, har lange udsigter. Havnen må derfor indstille sig på at vi skal bruge flere penge til sandflytning i fremtiden. En mulig indtægtskilde kunne være at veksle gæstepladser til faste pladser. Med henblik på udbygning af yderhavnen med flere faste pladser til større både ved anvendelse af ”Kongebroen” undersøges dette nærmere.
En nødvendig forudsætning er bl. a. at få færdiggjort den østre tværmole.
Det blev besluttet at der udarbejdes forudsætninger med dimensioner til brug for indhentning af tilbud/overslag fra 2 entreprenører.

Hjemmesiden
Jens Peter Pihl er ved at redesigne Havnens hjemmeside, det ser lovende ud.

Tildeling af nye bådpladser
Havnefogeden arbejder med uddeling af nye pladser. Alle bestående pladser er nu opmålt og registreret. Uddelingen besværliggøres af at mange takker nej, selv om de har stået på listen i mange år
.
 

Havnebestyrelsen februar 2019:

Bestyrelsen holdt sit første møde i 2019.

Der er ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen idet alle organisationer har udpeget hidtidige medlemmer.

Der er heller ikke ændringer i udvalgssammensætningen.
Økonomi

Udkast til regnskab for 2018 blev fremlagt. Udkast blev godkendt og videresendes til revisor.

Havneafgiften for gæster var for sæsonen 2018 ca. 300.000 højere end året før.

Skurbyen
Efter udlevering af det nye skurbyreglement er der modtaget et forslag til ændring. Bestyrelsen har besluttet ikke at ændre i reglementet.
Reglementet kan findes andet steds på hjemmesiden. Klik her.....

Sikker havn
Der arbejdes på, at få Hornbæk Havn certificeres som sikker havn gennem FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark).
For at blive certificeret at der forskellige sikkerhedsmæssige forhold der skal være i orden.

Havnen er godkendt til Blå Flag igen i år.

 


Havnebestyrelsen Januar 2019:

Havnens forsikringer
Der er truffet aftale med forsikringsselskabet First om at de overtager havnens forsikringer. Udgiften er mindre og der er bedre dækning. Skurbyen er forsikret samlet, således at både lejere og ejere af skure er dækket. Vil fremgå af det nye reglement for skurbyen.

Restancer
Alle restancer er indgået

Dataforordningen
Vi mener at Havnen ligger inden for reglerne i henhold til dataforordningen. Havnefogeden og formanden udarbejder et skriv til udsendelse til brugerne med opkrævningen for 2019, herunder opkrævningerne til ventelisten.

Skurbyreglement
Steen Nilsson udleverer reglementerne mod kvittering for modtagelsen. Ikrafttræden 1. januar 2019.


Sand
Der er gravet/uddybet for 300.000 i år – 400.000 sidste år.

Bedding
Bedding er under reparation. Brugbare sveller er fundet. Når skinner er indkøbt, sættes arbejdet med optagning af gammelt skinnelegeme i gang.

Havnens tilstand
Jørgen H har igen rykket for møde med Kommunens planafdeling ang. ud/ombygning af havnen, herunder drøftelse af muligheder for reparation af den gamle østre mole ved flytning mod øst.
Michael og Jørgen skal mødes med kommunen og udvalget ”Nordkystens fremtid” ang. Vores forhold og medvirken til Kystfodring.

Nyt fra Havnefogeden
Informerede om igangværende arbejder og deltagelse i seminar/kursus.
P-pladsen skal ryddes for trailere. Der foregår korrespondance med Kommunen om forbedret skiltning.

Takster
Det blev besluttet at fastholde gældende takster.

 


 

Havnebestyrelsen november 2018.

Personoplysninger
Havnens behandling af personoplysninger fremgår af hjemmesiden. Der er behov for tilføjelser/rettelser og formanden og havnefogeden undersøger manglende oplysninger – herunder havnens revisor.

Skurbyen
Ang. skurby reglementet, blev det besluttet at vente med at udsende regelsættet til forsikringsforholdene for de privat ejede skure er på plads. Reglementet forventes udsendt med virkning fra 1. januar 2019.

Mastekran
Bestyrelsen har modtaget forslag om betaling for brug af mastekranen. På kommende møde skal takster drøftes generelt.

Miljøstation
Miljøstationen er nu færdig og taget i brug.

Kajakker og SUP
Overslagspris på Platform og huse til brug for kajakker og SUP-er modtaget og sendt videre til de berørte afdelinger. Byggeudvalget melder tilbage og orienterer tømrermesteren.

Sand
Vinterbaderne har spurgt om uddybning ved vinterbadernes trappe – kan ikke udføres, da vi ikke har de nødvendige tilladelser til flytning og deponering af sandet.
Formanden rykker tovholder i Gribskov Kommunen for nyt om Kystsikringsprojektet på Nordkysten og om vores sand stadig indgår i projektet.

Havnens tilstand.
Vi står overfor store udgifter til renovering af moler og broer. Især den gamle østre havnemole fra 1920 er i en meget ringe forfatning. Et udarbejdet foreløbigt overslag over presserende reparationer for hele havnen estimeres til ca. 6,5 mio. kr.
Med henvisning til østre mole blev det besluttet at formanden genoptager henvendelsen fra april 2016 til Helsingør Kommunen om et møde med planfolkene for at få klarlagt hvilke muligheder vi har for tilladelser til en evt. flytning af molen mod øst og samtidig udvidelse af havnebassinet m.v.
 
Bedding.
Bestyrelsen besluttede at igangsætte arbejdet med reparation af bedding og udskiftning af skinnerne snarest og billigst muligt.
Kamera til overvågning af bølger øst for havnen.
Det blev besluttet at undersøge nærmere og indhente de nødvendige tilladelser til opsætning af et sådant kamera.

Masteskuret
Der er modtaget erstatningskrav fra person ang. stjålne pagajer og vogn fra kajak der var stillet udenfor masteskuret. Havnebestyrelsen afviser kravet. Da sagsøger også henviste til HBK’s medlemmer blev sagen givet videre til Hornbæk Bådeklub.
Det blev samtidig besluttet at den tidligere givne tilladelse til opbevaring af surf/sup i masteskuret om sommeren, sløjfes. Herefter må mastskuret udelukkende anvendes til opbevaring af master samt om sommeren til bådstativer.

Havnefestens fremtid
For at imødegå de mange kritikpunkter fra årets Havnefest, arbejder ”Foreningen Hornbæk Havnefest” på et nyt koncept for næste års Havnefest.

 

Havnebestyrelsen september 2018:

Der har været en rigtig god omsætning og sommeren har givet omfattende aktivitet på Hornbæk Havn

Økonomi.
Som følge af den gode sommer med ca. 40 % forøgede gæste indtægter og færre udgifter til oprensning af sand er Havnens likviditet bedre end sidste år ved samme tid.
Lopper i Skurbyen har doneret Havnen indtægten ved udleje af boderne med kr. 6.300.
 
Kajakskjul.
Kajakskjul/ platform stadig på tegnebordet. Der har været afholdt møde med Kajakker og SUP-er. Revideret projekt blev forelagt Havnebestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med projektet således:
1. Byggeudvalget indhenter pris for etablering af platform med de 2 skitserede huse samt rampe og ponton som vist på tegningen.
2. Havnefogeden og formanden fremkommer med forslag til husleje/drift.
3. Det blev besluttet at anlægget udlejes på 1 lejekontrakt f.eks. til Hornbæk Bådeklub.
Når priser foreligger, indkaldes til nyt møde med parterne.

Videoovervågning.
Nyt videoovervågningsanlæg med 4 kameraer er installeret og taget i brug. (er allerede anvendt i af politiet i forbindelse med uro på havnepladsen). Bestyrelsen vedtog at supplere med 1 ekstra kamera for visning af bølge- og vindforhold øst for Havnen, til brug for Surfere m.fl.
Visningen ønskes på Havnens og Bådeklubbens hjemmeside.

Stokken.
Kommunen beder om tilbud på reparation af ”Stokken”, bænken ved Drachmann’s stenen. Havnefoged og formand udarbejder og sender tilbud.

Miljøstation.
Miljøstationen er færdig og taget i brug – der mangler dog lidt malerarbejde og lamper.

Masteskuret.
Det foreslås at forlænge hylder i masteskurets anden side. Dette blev vedtaget, Havnefogeden kontakter smeden.

Havnens tilstand.
Byggeudvalg og formand gennemgår Havnen for at registrere skader på moler og broer m.v. med henblik på vurdering af udgifter til - samt prioritering af nødvendige reparationer.

Bedding
Dykkerundersøgelse har påvist at beddingens skinner er meget tærede. Der vil blive indhentet tilbud på reetablering af bedding. Det er svært at fremskaffe egnede skinner. Havnefogeden fortsætter bestræbelserne.

Nyt fra bådeklubben.
I HBK er man tilfredse med aftalen om afspærring af vejarealet foran klubben på sejladsaftenerne for jollerne. Det fungerer godt.
Bådeklubben ønsker nu at holde en pause med stævner og ikke flere stævner under Havnefesten.

 

Havnebestyrelsen Juli 2018:

Der er nu restancer på ca. kr. 100.000. Der vil snarest blive udsendt rykkere med varsel op opsigelse af bådpladsen.

Fiskehuset
Der har været problemer med kloakken ved fiskehuset – det viste sig at være en konstruktionsfejl, som nu er udbedret.
Der er indgået klage over parkering bag fiskehuset. Naturstyrelsen har varslet lukning af vejen bag fiskehuset, som er informeret om dette.

Kajakskjul
Der har været afholdt møde med interessenterne - Hornbæk Kajaklub og Hornbæk Bådeklubs SUB afdeling vedr. Kajak og SUB skjul - det udarbejdede skitseprojekt blev drøftet og eventuelle ændringsforslag skal meddeles havnen senest 1. August 2018.

Videoovervågning
Der vil snarest blive indhentet tilbud på nyt videoovervågningssystem.

Vild med vand
Julian arbejder med det – se evt. www.vildmedvand.dk

Miljøskur
Smeden har leveret bund m.m. som er sat op. Der er leveret beklædning som havnens personale er ved at male. Det kører planmæssigt.

Marinaguide
Hornbæk havn er tilmeldt internetservice – se evt. www.marinaguide.dk
 
Nyt fra havnefogeden
Et firma har tilbudt at opsætte en pengeautomat ved havnekiosken – OK fra bestyrelsens side.
Der bliver fortsat arbejdet på at skaffe skinner til beddingsvognen.

Skurbyen
Der er udarbejdet en oversigt over havnens skure, som skal benyttes til BBR. Der arbejdes på at alle skure uanset ejerforhold kommer ind under havnens forsikring, så reglement for skure afventer offentliggørelse.

Næste møde i havnebestyrelsen 30. august 2018.
 

Havnebestyrelsen Juni 2018:

Hornbæk Havn informerer:

Regnskabet for 2017.
Regnskab er modtaget fra revisor.
Indtægter kr. 3.449.917.
Udgifter kr. 2.731.179
Årets resultat før afdrag og renter kr. 718.738
Årets resultat efter afdrag, renter og afskrivninger kr. -80.052.
Regnskab blev underskrevet af bestyrelsen.

Reglement for skure
Reglement for skurbyen blev endeligt godkendt med følgende tilføjelser:
Der må opbevares 5 l. benzin og 20 l. diesel i et skur.
Opklæbning på skurene er ikke tilladt.
Det vedtagne reglement vil blive udleveret til hver enkelt lejer.

Kajakskjul:
Tegninger er udfærdiget - Formanden J. Haagen og Peter Leander holder møde med Formanden for Kajak Jesper Otzen og Sup formand Kim Jensen for at få godkendt og etableret et samarbejde omkring projektet.
Bestyrelsen indstiller at Kims båd for lov at ligge på gæsteplads i havnen, da vi ikke finder at båden kan betegnes som husbåd jfr. Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsens retningslinjer for husbåde og Kim Bjærres egne oplysninger.

Miljøskur
Smeden er færdig med bunden – ankommer til havnen 29-05-2018. Tømrer er varskoet og går i gang med at lave brædder som leveres til havnen for maling af Francis og Havnefogeden.

Nyt fra Havnefogeden
Lagoni (kaffevogn) forespørger om mere salgstid på havnen - velkommen for 500 kr. om ugen.
Der er modtaget en forespørgsel om omlægning af bed ved sydsiden af Havnekiosken. Bestyrelsen ønsker ikke ændring.
Havnefogeden har fået en medhjælper på havnen (Peter Lysgård)
Havnefogeden leder efter nye skinner til Beddingen – det er vanskelig at finde den korrekte dimension.
Michael og havnefogeden deltager i møde den 9. juni 2018 Gilleleje Hallen om Sandfodringsprojekt Nordkysten.

Uddeling af ledigt skur
Bestyrelsen vedtog at ledigt skur skal tildeles Jollelauget Langø.

 

Havnebestyrelsen Maj-18:

Hornbæk Havn informerer:

Regnskabsfører Per Thordahl informerede om, at der aktuelt mangler at blive indbetalt havneleje på ca. kr. 300.000. kr. Der rykkes med rykkergebyr kr. 200. Den aktuelle kassebeholdning 1,7 mill..

Kim Jensen har på vegne af SUP boards anmodet om lov til at anvende masteskuret i sommerperioden til opbevaring af boards og sikkerhedsudstyr m.v. Dette blev bevilget for perioden 1/6 – 15/9 – 2018. Betingelserne er betaling af kr. 500 pr. enhed, som opkræves og afregnes af HBK. Til aflåsning har HBK en nøgle, som kan afhentes der.Julian og Peter orienterer rette vedkommende.

Der arbejdes videre med samlede planer for etablering af plads til både boards og kajakker.

”Vild med Vand” - Pr-udvalget tilmelder os og tager kontakt til Havnens Venner og Havneforeningen om et samlet ”projekt”.

Formanden refererede fra hans og Havnefogedens møde med Vinterbaderne. Vi har lovet at etablere en platform under hjertestarteren. Jens Kristian vil gerne hjælpe. Bruser nedtages, vandstander drejes og skorenser flyttes. Havnen har modtaget gaven på kr. 25.000 til oprensning af sand og Formanden har udarbejdet ny lejekontrakt for vinterbaderne efter tilbygningen.

Til EM i hobiecats som afvikles 20. – 28. juli 2018 forventes det at der deltager over 150 hobiecats, der sejler i 10 klasser og på 2 baner ud for Havnen. Der er truffet aftaler med skoven om campering og opsætning af toiletvogne og med Havnen om havneafgift for følgebåde. Og der arbejdes på en aftale med Havnefesten.

På baggrund af 2 oplæg samt input fra bestyrelsesmedlemmer havde Steen og Jørgen udarbejdet et forslag til reglement for skure på Hornbæk Havn. Det blev aftalt at Havnefogeden arbejder videre på at få ”Myndighedernes” godkendelse/bemærkninger og krav til opbevaring af brandbare og brandfarlige væsker i skurene.
Bortset fra dette blev reglementet godkendt i sin helhed. Offentliggørelse afventer afklaring fra myndighederne.


Der er modtaget en ansøgning om plads til en husbåd i havnen. Havnebestyrelsen ønsker ikke husbåde i Hornbæk Havn.